Het schri­jf­bord van de camp­ing

Op ons schri­jf­bord delen wij graag met u: onze nieuwt­jes en berichten, waar we mee bezig zijn, inter­es­sante infor­matie, leuke weet­jes, of lekkere (kam­peer) recepten, etc. Veel leesplezier!

Boulen met camp­ing Les Charmilles

Geschreven: dins­dag 12 juni 2018
Geschreven door Adrie Visser

10 juni hebben we een mooi, gezel­lig en suc­cesvol boules toer­nooi gehad, samen met de camp­ing­gas­ten van camp­ing Les Charmilles. Totaal waren er 26 deel­ne­mers, 12 van Les Charmilles en 14 van La Garenne. De gas­ten wer­den hartelijk ont­van­gen bij de boules baan met koffie en cake. Er werd in elke par­tij gestre­den om de pun­ten. Na 2 par­ti­jen werd er een kleine pauze inge­last om wat te drinken en wat zout­jes te eten. Na de 3de par­tij wer­den de pun­ten geteld en kwam er een uit­slag.
1ste Arie Mon­ster 3 W en + 28
2de Ria Jacobs 3 W en + 24
3de Mar­tien Rei­jbroek 3 W en + 23
De mid­dag werd afges­loten met heer­lijke vers gebakken pizza pun­ten voor elke deel­ne­mer.
Adrie Visser.

Bus excur­sie Saint-​Rémy-​de-​Provence

Geschreven: vri­jdag 16 juni 2017
Geschreven door Judith

Afgelopen woens­dag hebben we een schit­terende dag gehad met onze gas­ten! We organ­iseer­den een busex­cur­sie naar Saint-​Rémy-​de-​Provence (bezoek Provençaalse markt), daarna een bezoek aan Les-​Baux-​de-​Provence en tot slot een bezoek aan het klooster Saint-​Paul-​de-​Mausole, waar Vin­cent van Gogh van 8 mei 1889 tot 16 mei 1890 werd verpleegd.

Het was weer een top dag!

Zwem­bad is klaar!!

Geschreven: zater­dag 03 juni 2017
Geschreven door Judith

Het zwem­bad is klaar! En daar zijn we toch blij mee en vooral trots op!

De peuters kun­nen heer­lijk ver­to­even is ons totaal vernieuwde peuter­bad en de oud­eren kun­nen heer­lijk geni­eten op het nieuwe zon­neter­ras met terrasstoelen.

Wij zijn ontzettend gelukkig met het resul­taat, en wij hopen dat u er, samen met ons, nog lang van zult genieten.

Tot van de zomer!

Installeren van de spelen

Geschreven: maandag 15 mei 2017
Geschreven door Judith

Van­daag wor­den de spe­len geïn­stalleerd in het peuter­bad. Car­o­line de schild­pad is er bij, Simon de Slang, de gli­jbaan, een mooie pad­destoel, een grote fontijn en twee emmert­jes waar de klein­t­jes water in kun­nen pompen :)

Ter­rasvloer wordt gelegd

Geschreven: don­derdag 20 april 2017
Geschreven door Judith

Op 18 april zijn ze ges­tart met het storten (leggen) van de beton­nen ter­rasvloer ron­dom de beide zwem­baden. Omdat het gehele opper­vlakte te groot is om dit in één dag te doen, zal dit in drie keer gedaan wor­den. We hopen en duimen nu voor de komende weken op droog (zon­nig) weer, zodat ze door kun­nen gaan met de werkzaamheden.

Vloer gestort peuterbad

Geschreven: don­derdag 13 april 2017
Geschreven door Judith

Vanocht­end vroeg stond de vrach­tauto al klaar om het beton in het peuter­bad te storten. Het is goed gelukt! En nu moet het dro­gen. We houden nog even mooi, zon­nig weer. Daar zijn we uit­er­aard blij mee :)

Voor­berei­den voor het storten van beton

Geschreven: woens­dag 12 april 2017
Geschreven door Judith

De voor­berei­din­gen wor­den nu getrof­fen voor het storten van het beton op de bodem van het peuter­bad. Het plas­tic is gelegd. Onder het plas­tic ligt grind.

Rand peuter­bad herstellen

Geschreven: zater­dag 08 april 2017
Geschreven door Judith

De vorige rand van het peuter­bad is er af gebikt. Nu wordt deze weer mooi glad gemaakt met beton. Straks wordt hier de nieuwe rand op geplakt.

Open­ing seizoen in nieuwe receptie

Geschreven: zondag 02 april 2017
Geschreven door Judith

Gis­teren was de eerste dag van seizoen 2017. Camp­ing La Garenne is weer open.

Het was direct fijn werken in de nieuwe ver­bouwde receptie!

Water­put

Geschreven: maandag 20 maart 2017
Geschreven door Judith

3 meter diep moesten ze graven om deze enorme put naast het peuter­bad te kun­nen plaat­sen. De opvang­put van het zwemwater.

Aansluit­ing leidingen

Geschreven: woens­dag 15 maart 2017
Geschreven door Judith

Van­daag wer­den de lei­din­gen in het peuter­bad gemon­teerd, waarop straks de spel­let­jes wor­den geplaatst. Dit moet een tijd dro­gen. Bin­nenkort wordt de bodem van het peuter­bad verhoogd.

Peuter­bad met spelletjes!

Geschreven: zondag 05 maart 2017
Geschreven door Judith

Ons peuter­bad zal ook com­pleet wor­den geren­oveerd. In het bad komen ludieke spel­let­jes voor de klein­t­jes! Voor een idee hier­van, zie foto :)

Ter­ras zwem­bad verwijderd

Geschreven: dins­dag 28 feb­ru­ari 2017
Geschreven door Judith

Inmid­dels is het gehele ter­ras (op de halve rond­ing na) verwijderd.

Ren­o­vatie zwembad!

Geschreven: dins­dag 21 feb­ru­ari 2017
Geschreven door Judith

We zijn ges­tart met de grote ren­o­vatie van ons zwem­bad! Een deel van het hek (zie foto) wordt hier ver­wi­jderd, zodat de graaf­ma­chines er door kun­nen kunnen.

Het ter­ras van het zwem­bad en het peuter­bad wor­den geheel vernieuwd. We houden jul­lie op de hoogte!

Google Streetview

Geschreven: maandag 13 feb­ru­ari 2017
Geschreven door Judith

Afgelopen zomer, 2016, is onze camp­ing volledig opgenomen in Google streetview!

U kunt nu online ‚rond­wan­de­len’ op La Garenne.

Klik hier om te kijken: Google — Streetview Camp­ing La Garenne

Recep­tie wordt ruimer

Geschreven: dins­dag 24 jan­u­ari 2017
Geschreven door Judith

We hebben de tussen­muur in de recep­tie ‚gebro­ken’. Dat wil zeggen, we hebben er een gat in gemaakt. Groot genoeg om er doorheen te lopen.

Dit geeft veel ruimte en daar waren we naar opzoek.

Door de extra ruimte zal het fijner werken zijn. Recep­tie werkza­amhe­den, afgeven van bestelde bro­den en verkoop van de camping-​levensmiddelen kun­nen we nu makke­lijker uitvo­eren, er komen nu namelijk twee balies!

Bonne année!

Geschreven: vri­jdag 30 decem­ber 2016
Geschreven door Judith

Wij wensen iedereen een gezond en suc­cesvol 2017! Met veel mooie zon­nige vakanties!

Nils & Judith

Aar­dap­pel gratin

Geschreven: don­derdag 15 decem­ber 2016
Geschreven door Judith

Uitje fruiten in de boter in een kook­pan, knoflook erbij, en ui en knoflook niet laten kleuren. Aar­dap­pe­len schillen en sni­j­den in schi­jf­jes. Aar­dap­pelschi­jf­jes toevoe­gen bij de ui en knoflook. Melk, room, bouil­lon­blokje, peper en zout toevoe­gen. Aar­dap­pelschri­jf­jes zijn ondergedompeld.

Aan de kook bren­gen, even kort laten koken (aar­dap­pe­len moeten beet­gaar zijn). Pan van vuur en geheel laten staan.

Vocht trekt nu in aar­dap­pelschri­jf­jes. Wachten tot alles ingedikt is. Schri­jf­jes met het vocht in de oven­schaal (of schaalt­jes) leggen, kaas erover en in de oven zetten tot er een krokant kaaslaagje op zit. Smullen maar!

Heer­lijk recept!

Reünie zomerteam 2016

Geschreven: zondag 27 novem­ber 2016
Geschreven door Judith

Afgelopen vri­jda­gavond ver­ras­ten we onze kok Arjen van Ton­geren in restau­rant de Riet­stulp in Oene. Arjan was deze zomer (2016) onze top­per in de keuken!

Hij wist van niets. Ellen had met de eige­naar van de Riet­stulp geregeld dat we kon­den komen, maar met de vraag niets tegen Arjen te zeggen. Dat heeft de eige­naar geweldig opgepakt. Ter­wijl Arjen al druk aan het werk was, mochten wij de keuken bin­nen­stor­men! En de ver­rass­ing was een suc­ces! Hij was totaal overdonderd.

We hebben heer­lijk gegeten en een hele gezel­lige avond gehad. Het was leuk elkaar weer te zien!

Tamme kas­tan­jes

Geschreven: woens­dag 16 novem­ber 2016
Geschreven door Judith

Het is oogst-​tijd voor de tamme kas­tanje! Hier in de Ardèche wordt hij mar­ron of châ­taigne genoemd.

Wan­neer we vanaf de camp­ing een ritje gaan rij­den. Bijvoor­beeld, De D266 naar Pierre Gourde, dan stikt het van de tamme kas­tan­jes op de weg!

Er werd vroeger vooral brood van gebakken (kas­tanje meel), en nu vind je vooral in de super­markt, crème de mar­ron (een soort crème/​jam, lekker voor over ijs, taart etc.), glace de mar­ron (kas­tan­jeijs), en koekjes.

Het is zeker de moeite waard, eens een mar­ron– of een châ­taigne pro­dukt te proeven. In de zomer bijvoor­beeld lekker châ­taigne ijs!

Druiven plukken in september

Geschreven: don­derdag 10 novem­ber 2016
Geschreven door Judith

Deze foto laat erg mooi zien hoe het er er medio sep­tem­ber uit ziet achter onze camping.

Onze camp­ing grenst aan schit­terende wijn­ranken. En medio sep­tem­ber wor­den de druiven geplukt.

Dit plukken, zo met elkaar, ziet er altijd heel gezel­lig uit. Plas­ticbek­ert­jes gevuld met Pastis gaan van hand tot hand en je hoort ze, vanaf de achter­ste staan­plaat­sen van de camp­ing, alleen maar lachen.

De eige­naar van de wijn­ranken is aanges­loten bij een coöper­atie. Daar gaan ook zijn druiven naar toe.

Boot­camp 2016

Geschreven: woens­dag 10 augus­tus 2016
Geschreven door Judith

Bijne iedereen was erbij! Jong en oud, ze deden alle­maal mee met de fanatieke Boot­camp van Berber, Janne en Levi!

De mei­den van het ani­mati­eteam had­den op ieder veld van de camp­ing opdrachten uit­gezet. Van veld naar veld ren­den de groepen sporters om daar hun opdrachten uit te voeren.

Het was een mooi gezicht! Ook de gas­ten die niet deel­na­men juich­den de deel­ne­mers flink toe. Een gezel­lige, motiv­erende ocht­end was het!

Knut­se­len in de ochtend!

Geschreven: dins­dag 26 juli 2016
Geschreven door Judith

Druk bezocht wor­den altijd de knut­se­lenocht­en­den op de camp­ing. Zelfs de oud­ers knip­pen en plakken gezel­lig mee.

Speurneuzen!

Geschreven: maandag 06 juni 2016
Geschreven door Judith

Het ani­mati­eteam van dit jaar organ­iseerde afgelopen zater­dag een speur­tocht ron­dom de camp­ing, met onder­weg ver­schil­lende opdrachten.

De opdrachten beston­den uit; blind vla hap­pen (geblind­doekt elkaar vla laten eten), kus de kikker (een kikker zoe­nen, geblind­doekt mét lip­pen­s­tift op. Ja, ook de man­nen!), lied­jes afzin­gen (lied­jes luis­teren, opeens valt het stil en dan zoveel mogelijk afzin­gen), en sjoelen.

Wan­neer iedere opdracht goed werd uit­gevo­erd kreeg de groep een let­ter van een woord. Bij het eind­punt van de speur­tocht, waar we klaar ston­den met lekkere pan­nenkoeken, moesten de deel­ne­mers het juiste woord zien te maken met de let­ters die ze had­den ‚ver­di­end’ tij­dens de opdrachten. Tij­dens het eten van de pan­nenkoeken werd er druk gepuzzeld. Een leuk gezicht.

De opkomst was top! En dat maakte de pret alleen maar mooier. Er is wat gelachen! Wat een lol hebben we gehad. Een mid­dag om niet snel te vergeten.

Leuk dat jul­lie er bij waren! Namens Malou, Levi, Mar­jon en Kirsty; dank jul­lie wel!

Pétanque met Le Maire

Geschreven: vri­jdag 03 juni 2016
Geschreven door Judith

Dins­dag hebben we weer met de club uit ons dorp gebould. Met han­den en voeten werd er gecom­mu­niceerd, gespeeld en vooral gelachen. De dames van de boulesv­erening­ing ston­den de dag ervoor al in de keuken om lekkere quiches en taart­jes klaar te maken, die na de speelmid­dag met elkaar gegeten werden.

De burge­meester was erbij, hij reikte de prijs uit! Mooi hè, zo gemoedelijk dat hier nog gaat.

De foto hier­naast stond de vol­gende dag in de plaat­selijke krant.

Lekker eten & drinken in de Bistro

Geschreven: woens­dag 25 mei 2016
Geschreven door Judith

Geni­eten van een heer­lijke en verse pizza naar keuze, met een lekker glaasje wijn uit de streek, dan bent u bij ons in de Bistro op de juiste plek. Tot gauw!

Jeu de Boules!

Geschreven: maandag 23 mei 2016
Geschreven door Judith

Vol ent­hou­si­asi­ame maken Arie en Karel de boules­baan weer klaar voor een mooi jeu de boules seizoen. We hebben er in zin in ! Vri­jdag 27 mei ont­van­gen we de jeu de boules club uit ons dorp. Gezel­lig boulen met elkaar met een hapje en drankje. Onze gas­ten wor­den gekop­peld aan een speler van de boulesclub uit Saint Lau­rent du Pape. Dat is erg leuk, want je leert elkaar (en het spel) beter kennen.

In het hoog­seizoen spe­len we iedere zonda­gavond jeu de boules met de jeugd en de ouders.

Pasen in Frankrijk

Geschreven: maandag 28 maart 2016
Geschreven door Judith

Pasen zijn vrije dagen voor de Fransen. 1e paas­dag is „Jour de Pàques”. De tweede paas­dag „lundi de Pâques”. Pasen wordt in Frankrijk meestal gevierd met een familiediner.

Paashaas

In Ned­er­land ver­stopt de paashaas eieren, in Frankrijk hebben ze een paaskonijn: Lapin de Pâques. Maar let op: niet het konijn ver­stopt niet de eieren, maar dat doen de paasklokken, les cloches.

Lunch

Zoals bij ieder feest in Frankrijk, draait het uitein­delijk alle­maal om het eten. De lunch is eve­nals het avon­de­ten extreem uit­ge­breid en de tafel is rijke­lijk ver­sierd. Een mooi tafel­laken, een mooi servies en veel bloe­men hòren bij Pasen.

Bij de lunch staan uit­er­aard veel eierg­erechten op het menu. Ook wordt er wijn geserveerd, waar­bij vooral zoete wijn gewaardeerd wordt. De lunch bestaat meestal uit warm eten en vele gan­gen, begin­nend met soep of salade.

Wan­del­ing

Na de lunch volgt tra­di­tion­eel een wan­del­ing met fam­i­lie in de natuur, liefst een mooi gebied in de omgev­ing. Soms wordt de tijd gebruikt voor vis­ite aan andere fam­i­liele­den, zoals een oom of tante. Of wordt de mid­dag benut voor een dutje.

Avon­de­ten

Bij het avon­de­ten, dat rond acht uur ’s avonds begint, draait het wederom om de vele gan­gen. Tra­di­tion­eel bestaat het hoofdgerecht uit lamsvlees, een dier van de lente. Daar­naast is gevo­gelte pop­u­lair. De wijn vloeit ook hier weer rijke­lijk en er gaat als het even kan bij iedere gang een nieuwe bij­passende fles open. Het is overi­gens niet de bedoel­ing dat u dronken wordt, want dat wordt niet beschaafd geacht. Dus zijn de glaas­jes vaak wat kleiner dan nor­maal gespro­ken en wordt er ook veel water gedronken.

Kaas­plankje

Na het diner volgt het kaas­plankje, bij voorkeur met kaas uit de regio. Het liefst vertelt de opdi­ener een mooi ver­haal. Over dat de fam­i­lie al jaren bij deze spec­i­fieke kaas­boer komt. Of dat een bepaald kaasje het beroemd­ste bri­etje van de regio is. Hoe dank ook eet je niet zomaar in het wilde weg de kaas van de plank, maar proef je met beleid de ger­i­jpte kazen. De kaas­plank bestaat uit min­stens drie kazen, oplopend van het minst sterk van smaak tot het meest heftig.

Toetje

Het toetje met Pasen bestaat tra­di­tion­eel uit een dessert met choco­lade. Meestal een mousse of een taart. De avond wordt afges­loten met koffie, maar dat hoeft niet per sé aan tafel te zijn. Overi­gens is het niet vreemd als het avon­de­ten pas om elf uur ’s avonds voor­bij is, dus wan­neer je geen koffie meer wil, is dat niet erg. Er wordt nog even nagepraat op de bank en daarna gaat men naar bed.

Vanuit de Ardèche wensen wij u fijne paas­da­gen toe!

Bron: www​.ned​er​lan​ders​.fr/ Tessa Heerschop.

Droog op de camping

Geschreven: don­derdag 17 maart 2016
Geschreven door Judith

Hippe poncho’s voor op de camp­ing! Gelukkig regent het bij ons in de Ardèche vaker in de win­ter­maan­den, dan in de zomermaanden.

Maar wan­neer er een zomers buitje zou vallen, hoe leuk is het dan om zo’n pon­cho over je hoofd te trekken?

Het merk Field­candy uit Enge­land komt met hippe poncho’s met orig­inele designs zoals een water­meloen, een ste­nen­muur, of een stuk kaas. Het ziet er zo leuk uit; laat de regen maar komen!

Ze hebben poncho’s voor jong en oud en dit is hun web­site: www​.field​candy​.com

Bedankt ACSI Freel­ife voor dit bericht, ik werd er zo ent­hou­si­ast van dat ik het heb gedeeld op ons schri­jf­bord (en er een­tje heb gekocht :).

Elec­triciteit

Geschreven: vri­jdag 11 maart 2016
Geschreven door Judith

Op dit moment wordt alle elec­triciteit en wor­den alle elec­triciteit­skas­ten van de camp­ing ver­van­gen en vol­gens de laat­ste vei­lighei­d­snor­men op norm gebracht.

Wat een knap werk wat de man­nen van de elec­triciteit hier verrichten.

Zon­der enige onzek­er­heid begri­jpen ze pre­cies ieder draadje wat hen tege­moet komt. In de keuken van de Bistro zie je op dit moment alleen maar draad­jes in aller­lei kleuren tevoorschijn komen, ver­schil­lende kabels, zek­erin­gen etc. Met grote ogen en opgetrokken weng­brauwen kijken we hier naar. Dat dit goed moet komen…

En dat komt het uit­er­aard! Want daar zijn ze elec­tri­ciën voor. Mooi beroep hebben deze jon­gens. Knap werk hoor!

Koffie bestellen in Frankrijk

Geschreven: zondag 21 feb­ru­ari 2016
Geschreven door Judith

Koffie bestellen in Frankrijk is lastiger dan je zou denken. Hoe krijg je pre­cies wat je wilt hebben? Want wan­neer je om een ‘café’ vraagt, dan krijg je stan­daard een espresso”…

Ik herk­ende dit direct. Van­daar dat ik het leuk vind dit met u te delen. Wellicht herkent u dit ook :)

De hieron­der beschreven ’10 manieren om koffie te bestellen in Frankrijk’ komen van de web­site www​.frankrijk​.nl, een web­site met hele leuke reis­tips over Frankrijk. Op een sfeer­volle en orig­inele manier pre­sen­teren zij dit prachtige vakantieland. Ik ben een trouwe lezer van ze en ik raad u zeker aan deze web­site eens te bezoeken.

10 manieren om koffie te bestellen:

Un café: de meest gebruikte manier om in Frankrijk koffie te bestellen, maar let op, je kri­jgt dan een klein kopje sterke zwarte koffie en bijna altijd is dat een espresso. Je kunt ook zeggen un café noir of un expresso, alle­maal hetzelfde.

Un café dou­ble: voor een grotere dosis vraag je om een ‘un dou­ble’, dan krijg je koffie van dezelfde sterkte in een groter kopje.

Un café serré: de sterk­ste vari­ant, een espresso met de helft van de nor­male hoeveel­heid water (ristretto in Italië).

Un allongé of un améri­cain: deze espresso die is aan­ge­lengd (=allongé) met heet water, lijkt qua sterkte het meeste op een Hol­lands kopje koffie. Kost in principe het­zelfde als een espresso en is daarmee de goed­koop­ste koffie op de kaart.

Un café au lait: bestel geen café au lait in een café, want die drinken Fransen eigen­lijk alleen thuis (of in een hotel) bij het ont­bijt. Het gaat om koffie met veel melk geserveerd in een kom­metje, zodat je er een crois­sant of zelfs een heel stuk stok­brood (inclusief boter en jam) in kunt dopen.

Un café crème: in alle andere sit­u­aties is dit de manier om een koffie met melk te bestellen. Bestaat offi­cieel in 2 for­maten, als petit crème en grand crème. Als je zeker wilt zijn dat je niet de extra grote en dus duur­dere kop kri­jgt voorgezet (niet altijd duidelijk aangegeven op de kaart), kun je er stan­daard petit toevoe­gen (dus: un petit crème).

Une noisette: als dat toch nog te veel koffie en vooral te veel melk voor je is, dan kun je kiezen voor een noisette. Dat is een koffie in espresso-​formaat met een kan­netje warme melk ernaast, zodat je zelf kunt doseren. En soms is de melk al toegevoegd.

Un cap­puc­cino: in de grote Franse ste­den bestaan cor­recte ver­sies van de Ital­i­aanse koffievari­ant met opgek­lopte melk, maar pas op want op het Franse plat­te­land krijg je als je om cap­puc­cino vraagt nog vaak koffie met sla­groom – niet echt het­zelfde. Let ook: dit is meestal de duurste koffieop­tie op de kaart, in Par­ijs vaak rond de 5 euro.

Un déca: alle boven­staande koffievari­anten kun je ook bestellen zon­der cafeïne door het woord ‘déca’ toe te voe­gen. (une noisette déca bijv.)

Un café fil­tre: in het groeiende aan­tal hippe barista-​barretjes in Par­ijs en andere grote Franse ste­den zie je nieuwe of juist klassieke koffiesoorten terugkomen. Zo is op diverse plekken de gouwe-​ouwe fil­terkoffie weer heel erg in de mode.

Met dank aan: Josee, Car­ole en Nicky van www​.frankrijk​.nl.

La Garenne is de nieuwe shirtsponsor

Geschreven: vri­jdag 05 feb­ru­ari 2016
Geschreven door Judith

Al enkele zomers ver­sterkt Berber ent­hou­si­ast ons team. En nu, na veel onder­han­de­len in de keuken J, tussen het sni­j­den van de groentes voor de Indone­sis­che avond, is het haar gelukt haar korf­bal­team door ons te laten spon­seren. En we vin­den het geweldig!

Kijk eens hoe mooi WIK34 erop staat! WIK34 is de korf­balv­erenig­ing uit Damwoude (Friesland).

En WIK: wy win­skje jim in protte suc­ces ta!

Les jon­quilles en plein f leurs!

Geschreven: dins­dag 02 feb­ru­ari 2016
Geschreven door Judith

Het gras groeit nog niet, bomen zijn nog kaal, maar zij staan al te stralen. Daar word ik vrolijk van. De nar­cis­sen of, zoals ze in Frankrijk heten, les jonquilles.

Van­daag is het 2 feb­ru­ari 2016. Het is hier 13 graden en de zon schi­jnt volop in de Ardèche. Heerlijk.

Een mooie dag om buiten te zijn.

Ver­haal van de Galette des Rois

Geschreven: woens­dag 06 jan­u­ari 2016
Geschreven door Judith

Op dit moment zie je ze overal in Frankrijk liggen. In de vit­rines van de super­mark­ten en van de bakker­i­jen: La Galette des Rois.

Tot eind jan­u­ari zijn ze te krijgen.

La galette des rois is een taart die gebakken wordt naar aan­lei­d­ing van het driekonin­gen­feest. De offi­ciële naam van de taart is “frangi­pane”. Frangi­pane is een beslag op basis van boter, suiker, gemalen aman­de­len, eieren en bloem.

La galette des rois wordt op grote schaal gegeten met vrien­den, fam­i­lie of op het werk. In de taart is een voor­w­erp (vaak een porse­leinen beeldje) ver­stopt en de per­soon die het terugvindt in zijn taart is die dag ‘kon­ing of koningin’ en mag een kroon dragen.

Wij aten gis­ter­avond een galette des rois met de buren. Erg lekker! Maar het wordt pas echt lekker zodra het porse­leinen beeldje gevon­den is. Dan kun je namelijk wat pret­tiger (door)eten, je hoeft dan niet meer op te passen voor je tanden. =)

Bonne année!

Geschreven: don­derdag 31 decem­ber 2015
Geschreven door Judith

Fijne jaar­wis­sel­ing vanuit een sfeer­vol Valence. Wij wensen jul­lie alle­maal een mooi 2016. Hartelijke groeten uit de Ardèche,

Nils en Judith

Wan­del­weken in voor­jaar 2016

Geschreven: vri­jdag 18 decem­ber 2015
Geschreven door Judith

Vanaf 11 juni 2016 tot circa begin juli organ­is­eren we iedere zater­dag, maandag en woens­dag wan­del­tochten. Truus en Toon, twee ent­hou­si­aste en ervaren wan­de­laars, nemen u mee om de schit­terende omgev­ing van het dal van de Eyrieux te ont­dekken. U bent van harte welkom! We raden u aan ste­vige schoe­nen mee te nemen.

En Truus en Toon; leuk dat jul­lie erbij zijn vol­gend seizoen!

Eet­ge­woon­ten in Frankrijk

Geschreven: don­derdag 17 decem­ber 2015
Geschreven door Judith

Omdat ik gek op lekker eten ben en in de win­ter­maan­den in mijn vrije tijd graag recepten opzoek en uit­probeer, kwam ik tij­dens één van mijn zoek­tochten op een blog terecht. Een blog geschreven door Franka. Franka schreef over de eet­ge­woon­ten in Frankrijk.

Als Ned­er­landse in Frankrijk spreken me de Franse eet­ge­woontes erg aan. Ik heb bijvoor­beeld nooit hoeven wen­nen aan de uit­ge­breide maalti­j­den die tussen de mid­dag gegeten wor­den. Ik vind het heer­lijk om de dag verder te gaan met een volle, gezonde maaltijd. En als ont­bijt een kop koffie met stok­brood (of een cracker) met boter en jam? Dat is iets waar ik iedere ocht­end naar uitk­ijk. Alleen de gewoonte om dier-​ingewanden te eten… Dat laat ik nog steeds aan me voor­bij gaan.

Jaren gele­den woonde ik enkele maan­den bij een Frans gezin, (voor het leren van de taal) en zag ik dat mijn gast­fam­i­lie met gemak en zon­der enige zorg de meest heer­lijke gerechten op tafel tover­den. Wat me opviel was dat ze het een­voudig hielden. Veel was vers. Sla met een lekkere oli­j­folie en wat peper en zout. Of pasta gekookt in water met veel zout! en daarna afge­maakt met wat creme fraiche en vis. Ook bakte ze weke­lijks, met zoveel non­cha­lance, de meest lekkere quiches en taart­jes. Niet omdat er een feestje was, maar gewoon als maaltijd of als dessert. Dat vond ik mooi. Ik heb daar veel geleerd.

Iedereen heeft zijn eigen eet­ge­woon­ten. Ik vond dat Franka de eet­ge­woon­ten van de Fransen leuk en herken­baar beschreef. Daarom wil ik het graag met u wil delen op ons schri­jf­bord. Hieron­der haar verhaal:

Fransen nemen vaak uit­ge­breid de tijd voor hun eten. Een maaltijd is in Frankrijk niet alleen een manier om de honger te stillen, het gaat vaak ook om het samen zijn en even een momen­tje kun­nen ontspannen.

Le petit déje­uner (het ont­bijt)
Natu­urlijk eet niet iedereen op dezelfde manier zijn ont­bijt, dat is ner­gens zo. Maar tra­di­tion­eel bestaat een ont­bi­jtje in Frankrijk uit een grote mok koffie met melk (café au lait). Daar­bij eten de Fransen dan een stuk stok­brood met boter en jam dat in die koffie wordt gesopt. Soms wordt ook wel eens een crois­san­tje of pain-​au-​chocolatgegeten.

Le déje­uner (de lunch)
In Frankrijk kri­j­gen de mensen vaak nog lunch­bon­nen van hun werkgever. Met deze bon­nen kun­nen ze in bijna elk restau­rant terecht voor een lunch. Wan­neer een bedrijf geen kan­tine heeft dan is die in Frankrijk zelfs nog ver­plicht de werkgev­ers lunch­bon­nen te geven.
Meestal wordt de lunch tussen twaalf en twee gegeten. Wat de Fransen bij hun lunch eten is bijvoor­beeld een quiche, of een Croque mon­sieur (soort tosti).

Le goûter (het tussendoortje)
Net als in Ned­er­land ken­nen ze in Frankrijk de stan­daard tussendoort­jes. Daar­naast ken­nen zij nog een hoop andere lekkere din­gen! Zo is er veel ver­schil­lende soorten nougat te verkri­j­gen in het land, een typ­isch Frans prod­uct. De naam nougat komt oor­spronke­lijk van de uit­spraak „tu nous gâtes”, dit betek­end let­ter­lijk „je ver­went ons”.
Ook de choux a la creme is in Frankrijk erg pop­u­lair. Eigen­lijk is dit gewoon een heel duur woord voor sla­groom­soes­jes (choux betek­end soes en à la crème betek­end met room).
Wat Fransen verder wel eens eten als tussendoortje zijn de bek­ende mac­arons: lekkere, snoepachtige koekjes.

Ook ‚Pâtes de Fruits’ is een heer­lijk Frans tussendoortje. Deze lekkere snoep­jes bestaan voor ongeveer de helft uit vrucht­en­pulp en zijn omhuld in suiker. Vooral de com­bi­natie van een krokante buitenkant en een zachte bin­nenkant maakt deze snoep­jes heel bij­zon­der! Meestal kun je de patês de fruits kri­j­gen in de smaken aard­bei, fram­boos, sinaas­ap­pel, druif en peer.
Dan is er nog de ‚caramel au beurre salé’, een soort zoute karamel­spread. Deze spread is vooral lekker voor op je boter­ham of bij je pan­nekoeken! Daar­naast wordt hij ook veel gebruikt in desserts.

Le diner (avon­de­ten)
In Frankrijk eten de mensen vaak wat later en ook wat langer dan wij in Ned­er­land doen. Het avon­de­ten bestaat in Frankrijk tra­di­tion­eel uit een voorg­erecht, een hoofdgerecht, eventueel een kaas­plankje en een toetje…

• L’entrée of hors d’oeuvre (het voorg­erecht)
Als Fransen hun maaltijd begin­nen met een voorg­erecht dat bestaat deze vaak uit soep, stok­brood of een salade. Heel bek­end is natu­urlijk de Franse uien­soep, opge­di­ent met een stuk stok­brood en ges­molten kaas. Maar ook een lekkere salade met geit­enkaas of een stok­broodje met tape­nade is een lekker begin van de maaltijd.

• Le plat prin­ci­pal (het hoofdgerecht)
Het hoofdgerecht draait bij de Fransen vaak om het vlees. Meestal halen ze een stukje rund of varken vers van de slager. Dat veel mensen in Frankrijk echte vleeseters zijn kun je wel merken aan het brede aan­bod dat je op veel menukaarten in restau­rants kan vin­den. Klassieke Franse gerechten zijn namelijk onder andere ‚coq au vin’ (haan in rode wijn), ‚cas­soulet’ (bonen gestoofd met varkensvlees, eend of schapen­vlees), ‚con­fit de canard’ (‚bewaard’ eend) en ‚steak tartaar’(rauw gehakt). Verder hebben de Fransen ook een grote voor­liefde voor ‚char­cu­terie’ (worst, ham en vleeswaren).

Tra­di­tion­eel eten mensen in Frankrijk ook nog wel eens dier-​ingewanden en orga­nen… Pop­u­laire gerechten zijn daar­bij onder andere kip met spier­maag, pens, chit­ter­ling worst, en foie gras (ganzen-​of een­den­lever pate).

• Le fro­mage (het kaas­plankje)
Op een kaas­plankje vind je aller­lei soorten lekkere kaas. Vaak vind je bijvoor­beeld de Franse brie wel terug op zo’n plankje, wat stuk­jes gor­gonzola en camem­ber, ched­dar, erman­taler en nog veel meer ver­schil­lende soorten kaas.

• Le dessert (nagerecht)
In Frankrijk ken­nen ze heel veel lekker toet­jes! Miss­chien wel de bek­end­ste is de crème brulee: een soort vanille/​custard pud­ding met een heer­lijk laagje gekarameliseerde suiker erop! Een ander bek­end desserts uit frankrijk is de tarte tatin: de appeltaart op zijn kop.

Wat ze in Frankrijk ook wel eens als dessert nemen zijn flen­sjes: de ‚crèpes’. Vaak wor­den deze flen­sjes geserveerd met een lekker sausje of een bol­letje sla­groomijs. Dan is er ook nog de mouse au choco­lat: een super lekkere, luchtige chocolademouse!

Tol­badges op tolwegen

Geschreven: zondag 01 novem­ber 2015
Geschreven door Judith

Met de tol­badge op de tol­we­gen in Frankrijk kunt u elek­tro­n­isch uw tol betalen op het gehele Franse snel­we­gen­netwerk en bij automa­tis­che tolpoorten. Daar­naast kunt u bij ongeveer 250 parkeerterreinen/​garages met de tol­badge betalen. U schaft de tol­badge Frankrijk aan in één van de ANWB winkels of online in de web­winkel van de ANWB.

Met de tol­badge kunt u:
• Aparte rijstro­ken gebruiken bij tolpoorten in héél Frankrijk.
• Gebruik maken (betalen) van meer dan 250 Franse par­keert­er­reinen en garages.
• Veel tijd besparen.

Kosten tol­badge:
• Aan­schaf badge: € 9,50 ANWB leden en € 11,- voor niet ANWB leden.
• € 2,50 per maand (alleen in de maan­den dat de badge wordt gebruikt).
• De geldende toltarieven.

De tol­badge is voor mensen die regel­matig naar Frankrijk reizen (gemid­deld 1 x per jaar). Dit aangezien er een con­tract afges­loten moet wor­den. Als u slechts een­ma­lig naar Frankrijk reist is de tol­badge niet geschikt. U kunt dan beter betalen met con­tant geld of creditcard.

Bron en tekst ANWB. Meer infor­matie over dit onder­w­erp (hoe het werkt, aan­vra­gen etc.), klik hier.

Min­der camp­ing­bor­den in Frankrijk

Geschreven: don­derdag 15 okto­ber 2015
Geschreven door Judith

Vanaf dit jaar zijn weg­wi­jzer­bor­den langs de Franse wegen die geen eigen­dom zijn van de Franse staat in delen van het land ver­bo­den. Het gaat dan om bor­den van camp­ings, restau­rants, hotels, winkels, etc. Deze regel geldt voor plaat­sen met min­der dan 10.000 inwoners.

Veel camp­ings moeten hun camp­ing­bor­den weghalen, anders riskeren zij een hoge boete. Het gaat niet om álle camp­ings, want de regel kent zo zijn uit­zon­derin­gen, maar feit bli­jft dat de beweg­wi­jz­er­ing soms niet meer zo goed zal zijn als je wellicht had verwacht. (tekst: acsifreel​ife​.nl)

Wij hebben onze beweg­wi­jz­er­ings­bor­den bij afs­lag 16, Loriol, inmid­dels ook weggehaald.

Wat betekent dit voor u? Voor u betekent dit dat u met extra zorg uw navigatie-​apparaat moet instellen. Wan­neer u in uw camp­ing­gids leest ‚volg de route­bor­den’ dan kan het zijn dat die bor­den dus ont­breken. ACSI gaat haar camp­ing­gid­sen naar de nieuwe sit­u­atie aan­passen, maar wan­neer u geen recente gids heeft kan het zijn dat u wordt gesom­meerd de bor­den te vol­gen. Die er niet meer staan.

Het beste is de coör­di­naten te gebruiken om de camp­ing te vin­den. Dan ben u zeker van uw zaak.

De coör­di­naten van camp­ing La Garenne zijn: 44°4934„N 4°4544„E

Bron en tekst: ACSI Freel­ife

Afscheid bridge

Geschreven: don­derdag 01 okto­ber 2015
Geschreven door Judith

In sep­tem­ber 2015 hebben wij afscheid genomen van onze trouwe bridgelei­ders Reina en Bert Kocken. Sinds 1991 ver­zorgden zij met veel ent­hou­si­asme en toewi­jd­ing elk najaar weer bij ons de bridgeweken.

Tij­dens de feestelijke barbecue-​avond met live-​muziek ter ere van hun 25e jaar, wer­den zij toege­zon­gen door het team van La Garenne, begeleid door Tim Broad­bent, en sprak ook Tim Mar­tojo hen nog per­soon­lijk toe. Het werd een gezel­lige en swin­gende avond.

De bridgeweken op La Garenne waren altijd een groot suc­ces en langs deze weg willen wij Bert en Reina, en ook hun vrien­den Tineke en Jan Den­gerink, nog­maals bedanken voor hun inzet.

Last but not least, bedanken wij alle bridgers voor hun vaak trouwe tot zeer trouwe komst naar La Garenne. Zon­der hen had dit suc­ces uit­er­aard niet kun­nen wor­den gerealiseerd.

Wij wensen hun alle goeds toe.

Met het vertrek van Bert en Reina hebben wij als lei­d­ing besloten om de bridge­ac­tiviteiten op La Garenne voor­lopig te stop­pen. Stop­pen op het mooiste en beste moment is vol­gens ons een goede keuze. En miss­chien dat wij het brid­gen over een jaar of wat weer oppakken. Wie weet. De toekomst zal het leren.

Foto-​wandelen met Bobby en Babet

Geschreven: zondag 30 augus­tus 2015
Geschreven door Judith

Vol­gend jaar nemen kinderen hun oud­ers mee voor een wan­del­ing. Voor een foto-​wandeling! En Bobby en Babet wijzen ze dan de weg.

De afgelopen week hebben Bobby en Babet korte wan­delin­gen (1 à 3 km.) vanaf de camp­ing gelopen. Op ieder kruis­punt wer­den ze wijzend gefo­tografeerd. Zo weten de klein­t­jes straks welke kant zij verder moeten lopen.

Alle foto’s zullen in een klein boekje gebon­den worden

Aan de hand van dit boekje vol­gen de kinderen (met hun oud­ers) Bobby en Babet tij­dens de wandeling.

We hebben al veel plezier met de voor­berei­d­ing ervan!

Bingo-​Fiet voor Make a Memory

Geschreven: woens­dag 05 augus­tus 2015
Geschreven door Ellen Vogels

Afgelopen maanda­gavond organ­iseerde ik, samen met Lieke, een Bingo-​Fiet avond op de camping.

Bingo-​Fiet hebben we het genoemd, omdat het een bene­fi­etavond was in de vorm van een bingo. Een wel hele spe­ciale bingo! Ik had namelijk een ver­halen­bingo geschreven, er zat een ZINGO bij (zin­gen wan­neer het Zingo-​nummer op jouw kaart staat), en de ‚nor­male’ bingo, zoals wellicht bij u bekend.

Dit organ­iseerde ik, omdat ik in sep­tem­ber als vri­jwilliger deel­neem aan ‚Op de Ped­alen 2015′ die de sticht­ing Make a Mem­ory jaar­lijks organ­iseert op de Mont Ven­toux (zie foto).

In sep­tem­ber ga ik met een aan­tal klasgenoten en docen­ten van de Rooi Pan­nen uit Eind­hoven ervoor zor­gen dat de deel­ne­mers van ‚Op de Ped­alen 2015′ goed wor­den ver­zorgd. Zo gaan we voor ze koken, maken we het san­i­tair voor ze schoon en trainen we met ze. Maar we zijn er vooral ook voor men­tale steun.

Omdat ik de sticht­ing Make a Mem­ory een heel warm hart toe­draag wilde ik tij­dens mijn werk op camp­ing La Garenne iets organ­is­eren waar­bij ik geld kon ophalen.

En het is me gelukt! Ik ben ontzettend trots op de opbrengst die ik maandag heb mogen ont­van­gen. Iedereen hartelijk dank daar­voor! De opbrengst van deze Bingo-​Fiet wil ik in sep­tem­ber geven aan sticht­ing Make a Memory.

Voor degene die nog niet bek­end is met deze sticht­ing, hieron­der volgt een beschri­jv­ing over ze.

Groet­jes Ellen Vogels

Sticht­ing Make a Mem­ory fotografeert op ver­zoek van oud­ers en via bemid­del­ing van zorg­pro­fes­sion­als ern­stig zieke, ter­mi­nale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwanger­schap) tot en met zeven­tien jaar.

Met een lan­delijk netwerk van ruim 140 pro­fes­sionele fotografen wor­den thuis of in het zieken­huis foto’s gemaakt. De oud­ers ont­van­gen kort daarna een boekje met vijf afdrukken en een dvd met alle foto’s in hoge res­o­lu­tie.
De foto’s bieden de oud­ers troost en een bli­jvende herin­ner­ing en kun­nen wezen­lijk helpen bij de ver­w­erk­ing van het ver­lies. De fotografen werken belan­geloos en hun werk onder­scheidt zich in posi­tieve zin tech­nisch en inhoudelijk van de foto’s die zieken­huis­per­son­eel en oud­ers zelf kun­nen maken.

Voor de oud­ers zijn er geen kosten ver­bon­den aan het ont­van­gen van foto’s van Make a Mem­ory. Alle onkosten wor­den gedra­gen door spon­soren, donaties, schenkin­gen en andere wet­tige inkom­sten.
Bij het con­tact met oud­ers en het toes­turen van de foto’s wordt max­i­male pri­vacy gewaar­borgd.
Make a Mem­ory is dag en nacht bereik­baar en streeft naar een dagelijkse 24-​uurs inzetbaarheid van fotografen. (bron: www​.makeamem​ory​.nl)

Goed wijn­jaar!

Geschreven: zater­dag 01 augus­tus 2015
Geschreven door Judith

Het belooft een goed wijn­jaar te wor­den! Dat werd ons gis­teren verteld tij­dens de leerzame en leuke wijnex­cur­sie bij wijn­huis Alain Voge in Cornas.

Leonel, onze ent­hou­si­aste gids, nam ons mee naar de wijn­gaar­den, liet ons zijn wijn­huis zien en, tot slot, liet ons zijn wij­nen proeven. En deze smaak­ten goed :)

Wijn­huis Alain Voge in Cor­nas: http://​www​.alain​-voge​.com/

Kanovaren op de Drôme

Geschreven: woens­dag 15 juli 2015
Geschreven door Berber & Femke

Super leuke dag gehad op de riv­ier de Drôme op 14 juli 2015. Dit was de groep: Leuk dat jul­lie erbij waren!

Groet­jes Femke en Berber (jul­lie begelei­ders van La Garenne)

Warm in de Ardèche

Geschreven: don­derdag 09 juli 2015
Geschreven door Judith

Ook bij ons in de Ardèche is de zomer dit jaar warm ges­tart. Zondag was het tijd voor een gezel­lig water­festijn in het zwembad.

De hele mid­dag water­spel­let­jes met het ani­mati­eteam. Van water­polo, water­bas­ket­bal, estafettes en tot slot de zomer­dans. Heer­lijk die verkoel­ing, het was een leuke middag!

Wegafs­luit­ing op 19 juli 2015!

Geschreven: zater­dag 04 juli 2015
Geschreven door Judith

Wegafs­luit­ing – Tour de France 19 juli 2015
Goed om te weten! Onze camp­ing is op 19 juli 2015 tussen 13.0019.00 niet bereik­baar door­dat toe­gangswe­gen zijn afges­loten, in ver­band met de Tour de France die daar voor­bij komt.

Toeris­tis­che trein­tje van Valence

Geschreven: zater­dag 27 juni 2015
Geschreven door Judith

Het kleine toeris­tis­che trein­tje rijdt deze zomer weer door Valence! Vanaf van­daag tot 31 augus­tus.
Vertrekpunt en verkoop van kaart­jes, bij de VVV (adres is 11 Boule­vard Ban­cel in Valence)

Kinderen 312 : €2,50
Vol­wasse­nen: €5,00
Kinderen onder de 3 jaar zijn gratis.
Vertrek om 14h30, 15h30 en 16h30

Bonne fête papa!

Geschreven: zondag 21 juni 2015
Geschreven door Judith

Mijn papa is een kei!’, dat hebben we de papa’s op de camp­ing van­daag laten weten :)

Met de klein­t­jes hebben we keien geschilderen. Reuze leuk dat het was! Vanocht­end waren ze droog en kon­den ze aan de papa’s wor­den gegeven. Het was een mooie, zon­nige Vaderdag.

Sfeer­volle avond met ’ n Irish Breeze

Geschreven: zondag 14 juni 2015
Geschreven door Judith

Wat een schit­terende avond had­den we zater­da­gavond in ons restau­rant! Lekker eten van de bar­be­cue en sfeer­volle muziek van Tim Broad­bent en Chris­t­ian Fro­mentin — duo Crosswind-.

Deze twee muziekan­ten zorgden, met hun gitaar en viool, voor een geweldige dansavond met een Iers tin­tje. Aan het einde van de avond gin­gen de slip­pert­jes uit; niets zo fijn als dansen op blote voeten!

We kijken weer naar ze uit, want 18 juli 2015 tre­den ze weer bij ons op. Wellicht tot ziens op La Garenne!

De win­naars!

Geschreven: woens­dag 10 juni 2015
Geschreven door Judith

Dit zijn de win­naars van de boulesmid­dag op dins­dag 9 juni 2015 met de boulesv­erenig­ing uit ons dorp!

Het was weer een ges­laagde middag.

Iedere vri­jdagocht­end streekmarkt

Geschreven: don­derdag 04 juni 2015
Geschreven door Judith

Iedere vri­jdagocht­end is er een grote streek­markt, onder het kas­teel, aan de Rhône, in La-​Voulte-​sur-​Rhône. Ver­schil­lende exposan­ten pre­sen­teren hier hun pro­ducten zoals, kled­ing, sier­aden, fruit, groen­ten, kaas, biol­o­gisch brood etc. Een bezoek is zeker de moeite waard!

Bij de recep­tie ligt een beschreven fiet­stocht klaar die u, vanaf de camp­ing, naar de markt leidt.

La Voulte sur Rhône ligt op 3 kilo­me­ter afs­tand van camp­ing La Garenne.

We did it!

Geschreven: don­derdag 04 juni 2015
Geschreven door Judith

We did it! De eerste groeps­fi­et­stocht van de camp­ing naar Valence is een feit en een suc­ces! Met dank aan Aad en Mary.

De groep fiet­sers heeft het fietspad langs de Rhône gefi­etst en arriveerde ver­vol­gens in de bin­nen­stad van Valence. Daar dronken ze, op het ter­ras, bij de kathe­draal, een lekker koud glas drinken. In Parc Jou­vet wer­den de meege­brachte brood­jes opgegeten.

Een zeer ges­laagde dag! De totale afs­tand heen-​en-​terug-​camping is circa 48 kilo­me­ter over een goed begaan­baar, nieuw aan­gelegd fietspad.

We zijn weer begonnen!

Geschreven: woens­dag 03 juni 2015
Geschreven door Judith

De weke­lijkse jeu de boules com­peti­ties op de camp­ing zijn sinds vorige week weer begonnen.

Onder lei­d­ing van Tiny wordt er weer leuk en gezel­lig gespeeld op de boulesbanen.

Vri­jdag a.s. spe­len we boules met de boules verenig­ing uit ons dorp.

Geen tolver­hoging Franse snelwegen

Geschreven: maandag 25 mei 2015
Geschreven door Redac­tie ASCI

Goed nieuws voor auto­mo­bilis­ten die met hun auto over de Franse snel­we­gen rij­den; er is dit jaar geen tolver­hoging op de Franse snelwegen.

De eerdere plan­nen om op de Franse snel­we­gen de tolver­goedin­gen te ver­hogen zijn voor­lopig van de baan, zo maakt pre­mier Manuel Valls bekend.

Onder­han­delin­gen péage
Eerder dit jaar werd bek­end dat de tarieven voor Franse tol­we­gen met ruim 1 % ver­hoogd zouden wor­den. De Franse regering en de tol­weg­be­heerders hebben onder­han­deld over een akko­ord waarin onder andere de tolver­hoging geregeld wordt. Dit akko­ord is wel getek­end, maar de tolver­hoging is uitgesteld.

De tarieven van de ‚péages’ gaan in ieder geval dit jaar niet omhoog. De Franse regering gaat 3,2 mil­jard investeren in het Franse wegen­net. De onder­han­delin­gen over aan­vul­lende invester­ings­bedra­gen met de snel­weg­be­heerders zijn nog in gang.

Bron en tekst van ACSI Freel­ife. www​.acsifreel​ife​.nl

Ons ter­ras bij avond

Geschreven: maandag 18 mei 2015
Geschreven door Judith

Een foto om met u te delen; ons ter­ras bij avond. Seizoen 2015 is weer begonnen voor onze Bistro.

Lees meer…

Fietspad naar Valence is klaar!

Geschreven: maandag 11 mei 2015
Geschreven door Judith

Voilà, een erg ent­hou­si­aste fam­i­lie Oling, die van­daag het nieuw aan­gelegde fietspad naar Valence heeft gefi­etst. (een deel van de Via Rhôna).

Lees meer…

Alle mobil­homes een overkapping

Geschreven: dins­dag 05 mei 2015
Geschreven door Judith

Sinds van­daag hebben de mobil­homes 30 en 31 een overkap­ping (per­gola) gekre­gen. De mobil­homes op plaats 32 en 33 had­den al een overkapping.

Lees meer…

Race f ietsen

Geschreven: vri­jdag 01 mei 2015
Geschreven door Joke en John Schouten

Race­fi­et­sen vanaf camp­ing La Garenne! Joke en John Schouten in de pen:

In de nabije omgev­ing kun­nen de geoe­fende fiet­sers hun hart ophalen. Met de race­fi­ets zijn leuke tochten te maken van ongeveer 60 tot 100 km met daarin klimw­erk van rond de 5 a 6 %.

Maar op steen­worp afs­tand van camp­ing La Garenne ligt ook een echte kuiten­bi­jter, namelijk: de „Col de Serra Mure”. Deze Col meet ongeveer 7 km en heeft een sti­jgingsper­cent­age van 7 % met ook enkele stukken van gemid­deld 10%!

Voor een ronde van 100 km is het leuk om richt­ing het westen te rij­den, langs de plaat­sen St. Pier­re­ville, Mezil­hac en over Col des Qua­tres Vios (1150 m). Het eerste deel loopt gelei­delijk omhoog, waarna het tweede gedeelte dal­end richt­ing camp­ing verloopt.

Richt­ing het noor­den is de mogelijkheid om via Vernoux en Vivarais, Lamas­tre aan te doen. Hier­bij zit je dan ook al gauw op een rit van 100 km.

Een uit­stap aan de andere kant van de Rhône, is richt­ing het bergmassief „de Ver­cors”.
Dit prachtige en rustige natu­urge­bied is de moeite waard om met de fiets te doorkruisen.

Bij de recep­tie zijn uit­gezette race­fi­et­stochten te verkrijgen.”

Deze tekst is geschreven door John en Joke Schouten (zie foto). Zij zijn ervaren race­fi­et­sers en komen ieder jaar kam­peren op La Garenne. Ieder jaar komen ook de race­fi­et­sen mee. Ze ken­nen de omgev­ing goed.

Fin­ish in Valence, Tour de France

Geschreven: zater­dag 25 april 2015
Geschreven door Judith

In Valence werd gis­teren door circa 300 inwon­ers van de stad, in Parc Jou­vet, een fiets en het logo van de stad uit­ge­beeld. Een klein voor­proe­fje op de fin­ish van de Tour de France op 19 juli 2015 in Valence.

Valence ligt op 20 km. afs­tand van camp­ing La Garenne.

De enquête

Geschreven: woens­dag 22 april 2015
Geschreven door Tessa & Judith

Ver­volg van het onder­zoek van Tessa Bei­jert, die voor haar studie HTRO (Hoger Toeris­tisch en Recre­atief Onder­wijs) momenteel aan het afs­tud­eren is bij onze camping.

Tessa: ‚Bent u 50 jaar of ouder en gaat u graag in het voor­seizoen op vakantie, bij voorkeur naar de Franse Ardèche? Dan zou u mij enorm helpen door de enquête in te vullen!’

U brengt mij hier­mee weer een stukje dichter­bij mijn diploma! Het invullen van de enquête duurt slechts 10 minuten. (klik op onder­staande link voor de enquête)

http://​www​.the​sis​tools​.com/​w​e​b​/​?​i​d​=​463570

Heel erg bedankt!!

Groet­jes Tessa

Aan­plant­ing middenterrein

Geschreven: zondag 19 april 2015
Geschreven door Judith

Het mid­den­ter­rein van de camp­ing hebben we dit jaar voorzien van nieuwe aan­plant­ing. De plaat­sen (39 t/​m 45 en 66) zijn hier­door beter gemarkeerd.

Met dit project is het ruime ter­ras van de keuken ook volledig ver­wi­jderd. Een groot deel van deze vrij gekomen ruimte is bij het camp­ingter­rein getrokken. Hier­door komt de grote plataan beter tot zijn recht.

Achter de keuken is een kleiner ter­rasje aan­gelegd, met daaromheen mooie fortunia’s (red robins).

Het aanzicht van het gehele veld is ver­be­terd. We zijn blij met het resultaat!

Infor­matiebor­den in (huis)stijl

Geschreven: vri­jdag 17 april 2015
Geschreven door Judith

Hier wer­den we blij van! Van­daag arriveer­den de nieuwe bor­den die op onze camp­ing moeten zor­gen voor goede beweg­wi­jz­er­ing en infor­matie. Alle­maal in onze nieuwe huisstijl.

Straks aan de slag om de bor­den hun vaste plek te geven!

Wellicht leuk om te weten: Rob­bert en Saskia van Stu­dio La Brame (Mont­pazier, Dor­dogne), hebben onze huis­stijl ontworpen.

Ingang camp­ing — fris uiterlijk!

Geschreven: woens­dag 15 april 2015
Geschreven door Judith

Nils en Mark hebben de entree van de camp­ing een com­pleet nieuw uiter­lijk gegeven!

Op 15 maart schreven we op ons schri­jf­bord dat er een nieuw ter­ras is gekomen bij de ingang van de camping.

We waren daar zelf zo ent­hou­si­ast over, dat we ter plekke besloten het mooie muurtje door te trekken tot de ingang van de sanitair.

En we zijn zo blij dat we dit gedaan hebben. Een paar dagen extra werk, maar het resul­taat is er naar!

Har­tig taartje met Picodonkaas

Geschreven: don­derdag 09 april 2015
Geschreven door Judith

Wat ik regel­matig zie op onze fam­i­liecamp­ing, zijn gas­ten die een klein oven­tje meen­e­men op vakantie. Een mini oven­tje, dat niet veel ruimte (en stroom) vraagt.

Omdat we afgelopen week schreven over de Picodonkaas, geit­enkaas uit de Ardèche en Drôme, vind ik het leuk om met u een Frans recept te delen, namelijk: Taart met Picon­donkaas en bieslook

Het is niet moeil­ijk om te maken en wellicht heel leuk om te doen tij­dens uw vakantie. (En lekker voor bijvoor­beeld bij de bor­rel voor uw tent of caravan!)

Voor lekkere Picodonkaas­jes kunt u op dins­dagocht­end terecht op de markt in Beauchas­tel. Daar staat de geit­en­boer met zijn kraam, die achter onze camp­ing woont.

U heeft nodig (voor 4 per­so­nen) :
250 gr har­tige taart deeg
3 zachte (jonge) picodonkaas­jes
2 theele­pels mos­terd
1 bosje bies­look
20 cl creme fraiche
• ei
• zout en peper

En zo gaat het:

  • Oven voorver­war­men op 180°C
  • Plet de picodonkaas­jes met een vork in een kom, en meng ver­vol­gens de verse (reeds in fijne stuk­jes gehakt) bies­look er doorheen.
  • Aan de smeuïge massa voegt u nu toe: 2 theele­pels mos­terd en 20 cl. creme fraiche, peper en zout
  • Oven­schaal invetten
  • Bek­leed de oven­schaal met het deeg
  • Smeer met eigeel de bin­nen­rand van het deeg in.
  • Prik met een vork wat gaat­jes in de het deeg.
  • Ver­vol­gens zet u de oven­schaal met het deeg even in de oven, zo’n circa 10 minuten.
  • Oven­schaal uit de oven en vullen met de smeuïge kaas massa.
  • 45 minuten afbakken op 180°C.

U kunt de har­tige taart koud of warm eten.
Bon appétit !

Geit­enkaas­jes (Picodon)

Geschreven: zater­dag 04 april 2015
Geschreven door Judith

Je komt ze in de bergen van de Ardèche overal tegen. De witte en bru­ine geit­jes van de Picodonkaas­jes. Wan­neer je al wan­de­lend in hun buurt komt vol­gen ze je met hun stoï­ci­jnse kop­pies nauwlet­tend, tot­dat je weer uit hun zicht verd­we­nen bent.

Al sinds jaar en dag bevolken zij de hellin­gen van het Eyrieux­dal, waar zij zich behalve aan gras te goed doen aan eikels, kas­tan­jes en noten, aan de blaad­jes van mei­doorn en linde en aan laven­del. Van de melk die ze geven wor­den de Picodonkaas­jes gemaakt: kleine, ronde, platte kaas­jes met een licht pikante smaak. Van­daar de naam.

Vroeger waren deze kaas­jes bedoeld om de melk in de vorm van kaas te bewaren voor de win­ter, omdat de geiten dan weinig tot geen melk geven. Door zijn unieke smaak echter kreeg het kaasje een groeiende bek­end­heid, waar­door het in 1983 de AOC-​erkenning ver­wierf (Appel­la­tion d’Origine Controllée).

De Picodonkaas­jes wor­den uit­slui­tend in de Ardèche en de Drôme geproduceerd.

Op dins­dagocht­end is er markt in Beauchas­tel (4 min­u­ut­jes van onze camp­ing). Een klein mark­tje, dat wel, met alleen wat groente en fruit. De geit­en­boer staat daar ook, met zijn Picodonkaas­jes. Hij is onze buur­man en woont in de heuvels achter ons, waar hij zijn boerderij heeft.

De moeite waard om hem eens te bezoeken op de markt. Zijn kaas­jes zijn erg lekker.

Lente in de Ardèche!

Geschreven: zater­dag 28 maart 2015
Geschreven door Judith

Roze gek­leurd is het dal van de Eyrieux, gele­gen in het hart van de Ardèche, in een gedeelte van de maand maart. Grote vlakken met perzik­boom­gaar­den, alle­maal in hun roze jas­jes, geven het dal een dromerige aan­blik. Werke­lijk een schit­terend gezicht!

De perzik deed ruim een eeuw gele­den zijn intrede in het dal. Door haar lig­ging dwars op het Rhônedal en met heuvels ron­dom, was het Eyrieux­dal beschut tegen de harde Mis­tral, maar ook tegen de hete wind uit het zuiden. Een ide­ale plek voor de perzik.

Ook de appels, peren, kersen en abrikozen doen het hier goed. Bin­nenkort zullen ook zij ons hun bloe­men laten zien.

Op loopaf­s­tand van de camp­ing liggen zelfs kiwigaar­den. Kiwi’s uit het Eyrieux­dal. Ja, dat verwacht u wellicht hier niet zo snel.

We liggen met onze fam­i­liecamp­ing in een fruit­ige vallei. Het bli­jft ieder jaar opnieuw mooi om hier de bloeiende lente te zien. Dat verveelt nooit.

Op een goede oogst!

(p.s. de boom op de foto is geen perzik­boom, maar een­tje die er op lijkt :). Foto is genomen in de tuin van onze buren.

Nieuw ter­ras bij ingang camping

Geschreven: zondag 15 maart 2015
Geschreven door Judith

Met trots plaat­sen we deze foto op ons schri­jf­bord; het nieuwe ter­ras bij de ingang van de camp­ing! Met een mooie planten­bak, gebouwd in de stijl van hier, vol met lavendel.

Het ter­ras is nu voorzien van tegels (voorheen grind) en het is ver­hoogd. Hier­door is de toe­gang tot de afwas­ruimte en de toe­gang tot de afhaalser­vice van het brood nu ook toe­ganke­lijk voor mindervaliden.

Tussen de pick­nick­tafels zijn moer­beipla­ta­nen geplaatst, die in de toekomst zullen zor­gen voor schaduw.

Hand­ige kruidendoosjes

Geschreven: maandag 09 maart 2015
Geschreven door Judith

Goed idee! Tic tac doos­jes voor de kruiden. Handig voor op vakantie.

Gevon­den op www​.yearze​ro​sur​vival​.com

Dolce Via, Fiets — en wandelpad

Geschreven: vri­jdag 06 maart 2015
Geschreven door Judith

Ik neem u mee naar de ‚Dolce Via’: het fiets — en wan­del­pad op steen­worp afs­tand van onze familiecamping.

De Dolce Via is de naam van de vroegere spoor­baan van de stoomtrein, die des­ti­jds door het dal van de Eyrieux liep, (gele­gen het hart van de Ardèche) en het stadje La Voulte-​sur-​Rhône ver­bond met het hooggele­gen Saint Agrève. De stoomtrein vol­gde de riv­ier de Eyrieux van begin tot eind en doorkruiste een ongerept en schilder­achtig landschap.

Helaas werd in 1968 om finan­ciële rede­nen de stoomtrein opge­heven, wat nog steeds, en vooral door de oud­ere bewon­ers van het dal, wordt betreurd.

Maar hij liet ons iets na: een spoor­baan. Een schit­terend par­cours voor wan­de­laars en fiet­sers, dat de riv­ier op de voet volgt over een afs­tand van 45 km. Een tra­ject dat leidt langs oude boerder­i­jen en fruit­boom­gaar­den, over bruggen en door tun­nels, door nauwe ‚gorges’ en langs steile berghellin­gen. Een schit­terende erfe­nis waar wij erg blij mee zijn.

Beschri­jvin­gen van wan­del– en fiet­stochten over de spoor­baan, ont­vangt u van ons bij aankomst op de camping.

Les Trois Becs in de sneeuw

Geschreven: don­derdag 26 feb­ru­ari 2015
Geschreven door Judith

Dankzij ‚La Drôme Tourisme’ kre­gen we van­daag deze mooie foto onder ogen. Les Trois Becs in de sneeuw.

Het bergmassief van de Trois Becs (let­ter­lijke ver­tal­ing: de drie snavels) zien we bij helder weer vanaf het pad achter de camp­ing liggen. Een prachtige gezicht.

Met route 16, uit ons auto­tocht­en­boek, nemen wij u aan de hand op weg naar de omgev­ing van de Trois Becs, namelijk het departe­ment van de Drôme.

Afs­tud­eren HTRO in Diemen

Geschreven: dins­dag 24 feb­ru­ari 2015
Geschreven door Tessa

Hoi alle­maal! Ik zal me eerst even voorstellen: Mijn naam is Tessa Bei­jert en ik studeer Hoger Toeris­tisch en Recre­atief onder­wijs in Diemen.

Op dit moment zit ik in de laat­ste fase van mijn oplei­d­ing, ik ben ein­delijk aan het afs­tud­eren! Afgelopen twee jaar heb ik in de zomers bij Camp­ing La Garenne gew­erkt. Het werken op de camp­ing en het bedrijf zijn mij heel goed bevallen. Daarom ben ik nu aan het afs­tud­eren voor de camp­ing. Ik ben nu al druk bezig met het schri­jven van mijn onderzoeksvoorstel.

In april gaat het veld­w­erk van start. Dit houdt in… enquêtes, enquêtes en enquêtes! Hier­bij kan ik jul­lie hulp heel goed gebruiken! Ik ga onder­zoek doen naar de wensen en behoeften van de gas­ten in het voorseizoen.

Verbleef u de afgelopen drie jaar op Camp­ing La Garenne? Dan hoop ik dat ik op u mag reke­nen in april. Ik zal u op de hoogte stellen via Face­book, de mail of hier op het schri­jf­bord.
Hopelijk kan ik na het veld­w­erk een mooi en bruik­baar rap­port schri­jven voor de camping.

Ik hoop voor de zomer klaar te zijn met mijn studie, maar dat bli­jft nog even span­nend. Ik houd jul­lie op de hoogte!
Tessa Bei­jert

Ps. Ook komende zomer ben ik weer aan­wezig om het team te ver­sterken! Net als vorige seizoe­nen kunt u mij weer vin­den in de bar en het restaurant.

Nieuw logo, nieuwe website

Geschreven: dins­dag 17 feb­ru­ari 2015
Geschreven door Nienke &Judith

Er is maan­den met de groot­ste zorg aan gew­erkt en het resul­taat is ernaar: een mooie, overzichtelijke web­site, die de gemoedelijke en onged­won­gen sfeer van onze camp­ing weergeeft’, zegt Judith.

Onze vorige site zag er goed uit en werkte prima, maar wij zochten naar een uit­stral­ing die beter bij ons past. Van­daar dat wij onze huis­stijl hebben aangepast.

Toen wij op jonge leeftijd (29 en 31) met Camp­ing La Garenne begonnen, waren wij ons nog niet bewust hoe wij met onze web­site wilden overkomen. Deze moest vooral func­tion­eel zijn.

Met de jaren werd duidelijk dat er tussen wie wij zelf zijn en onze web­site een ver­schil bestond. Zo maken wij nu onder andere gebruik van warmere kleuren en een speelser lettertype.

Nils: ‚In de eerste jaren, nadat wij La Garenne in 2007 van onze oud­ers had­den overgenomen, ver­stu­urde Judith de beves­tigin­gen van de reserverin­gen nog per post. Ook ston­den we in de win­ter veel op vakantiebeurzen. We hebben gezien dat dit com­pleet veran­derd is. Nu staat voor het pro­moten van de camp­ing Inter­net op num­mer één. En we com­mu­niceren hoofdza­ke­lijk alleen nog maar per mail’.

Judith : ‚Wat de nieuwe web­site ken­merkt, is het gemak in nav­i­gatie en de zicht­baarheid van onze faciliteiten. In één opslag zie je wat de camp­ing te bieden heeft.

Ook zijn er vernieuwin­gen toegevoegd. De pag­ina ‚omgev­ing’, bij voor­beeld, is op een andere manier inge­vuld : in plaats van alleen tekst, zoals wij dat voorheen had­den, is er nu een inter­ac­tieve kaart waarmee bezoek­ers van onze site op een speelse manier van alles over de omgev­ing te weten kun­nen komen.

Saskia Vlaskamp en Rob­bert ter Heegde van Stu­dio La Brame, die de site hebben ont­wor­pen, hebben onze wensen goed opgepakt. In gesprekken met hen stelden zij kri­tis­che vra­gen, waren goede luis­ter­aars en wis­ten ver­vol­gens woor­den op de juiste wijze om te zetten in beeldmateriaal.

Op 17 feb­ru­ari 2015 is de site online gegaan. Er zal de komende maan­den nog verder gew­erkt wor­den aan onder andere items voor op het schri­jf­bord en het opti­malis­eren van de inter­ac­tieve kaart.

Wij zijn heel blij met het resultaat.’

Bro­cantes in La Voulte sur Rhône

Geschreven: don­derdag 12 feb­ru­ari 2015
Geschreven door Judith

In La Voulte sur Rhône (3 km. van de camp­ing) is iedere 4e zondag van de maand een grote sfeer­volle bro­cante (marché aux puces).

Liefheb­bers van rom­mel­mark­ten kun­nen hier volop geni­eten. Aan­vang 7.00 uur tot circa 12.00 uur.

Voor 2015 vallen deze zonda­gen op:

26 april
24 mai
28 juni
26 juli
23 augus­tus
27 sep­tem­ber


Kerst in Saint Lau­rent du Pape

Geschreven: dins­dag 23 decem­ber 2014
Geschreven door Nils

Kerst in ons dorp Saint Laurent-​du-​Pape is op het eerste gezicht geen opwindende gebeurtenis.

Ik herin­ner mij, dat wij hier jaren gele­den onze eerste Kerst beleef­den, en van het feest eigen­lijk weinig merk­ten. Van een ker­sts­feer was nauwelijks sprake. Alleen de slingers met gek­leurde lam­p­jes boven de dorpsstraat, moesten duidelijk maken dat het ker­st­tijd was. Voor ons was dit een vreemde ervar­ing, omdat wij het anders gewend waren.

Dat ‚anders’ heeft waarschi­jn­lijk te maken met de gewoonte in Ned­er­land om ‚s avonds de gordi­j­nen open te houden, waar­door rond de Kerst de sfeer­vol ver­lichte huiskamers com­pleet met ker­st­boom van buiten af te zien zijn. Dat geeft aan het straat­beeld een feestelijk aanzien. Hier in Frankrijk is dat juist omge­keerd, omdat ‚s avonds de luiken her­metisch ges­loten zijn.

Wij hebben een keer het voor­recht gehad te zijn uitgen­odigd bij een Franse fam­i­lie voor de ‚Réveil­lon’ op Ker­stavond, en hebben toen ver­rast kun­nen con­stateren dat daar (achter ges­loten luiken, weliswaar) Kerst gevierd werd met even­veel over­gave als bij ons in Nederland.

De ‚Réveil­lon’ op Ker­stavond vormt het hoogtepunt van de ker­stvier­ing. Het is een uit­ge­breid souper met tra­di­tionele gerechten, dat laat op de avond wordt genut­tigd, en waar­bij de gehele fam­i­lie (in de ruim­ste zin van het woord) aan­wezig is. Na het eten wordt gewoon­lijk de Nacht­mis bijge­woond, waarna men zich thuis weer om de tafel schaart voor de (alweer tra­di­tionele) ‚bûche de Noël’ (een soort cakege­bak met crème en chocola), en, hoe kan het anders, de champagne!

Nu, na zoveel jaren, is er in het dorp eigen­lijk weinig veran­derd. Steev­ast begin decem­ber hangt men boven de dorpsstraat de slingers weer op, met dit ver­schil, dat het aan­tal zich iets heeft uit­ge­breid, en de lam­p­jes niet meer gek­leurd zijn, maar wit.

Wij wensen u voor straks gezel­lige feestda­gen en een gelukkig Nieuwjaar!

Judith & Nils

PS : In ver­band met onze vakantie in Oost­en­rijk, zult u ons dit jaar niet tre­f­fen op de beurs in Roden (eind december).

Jeu de Boules

Geschreven: vri­jdag 06 juni 2014
Geschreven door Judith

Ter­wijl Tiny met groot ent­hou­si­asme de organ­isatie op de boules­baan op zich nam, ver­zorgden Gerda en Antje, achter de scher­men de cater­ing voor deze, wederom, gezel­lige mid­dag op de boulesbaan!

Van­mid­dag waren de boulers uit Saint Lau­rent du Pape op de camp­ing voor een jeu de boule­scom­peti­tie. En deze mid­da­gen staan altijd garant voor mooie mid­da­gen met een feestelijk tin­tje! Met han­den en voeten wordt er onder­ling gecom­mu­niceerd, gelachen en aan het einde van de mid­dag getoast. Er is van­mid­dag weer leuk gespeeld.

We kijken uit naar de vol­gende keer!

Fiet­sen over de ViaRhôna

Geschreven: vri­jdag 30 mei 2014
Geschreven door Judith

ViaRhôna” is de naam van een fietspad. Een fietspad met een grote ambitie, namelijk ons, op onze fiets begelei­den, van het meer van Genève –langs de riv­ier de Rhône– naar de Zuid Franse kust!

Het fietspad is op dit moment nog ‚in con­struc­tie’. Van de uitein­delijke 704 kilo­me­ter is er op dit moment 265 kimome­ter gere­aliseerd. De start van de aan­leg van dit fietspad was in 2012. Er zijn 10 ver­schil­lende departe­menten bij betrokken. Zo ook het departe­ment van de Ardèche.

Vanaf de camp­ing fietst u gemakke­lijk naar het gedeelte wat dit jaar (2014) in de Ardèche is afgerond. Een schit­terend stuk tussen Beauchas­tel en La Voulte sur Rhône.

Vanocht­end deden wij de aftrap met onze gas­ten. We gin­gen met elkaar, via de ViaRhôna, naar de markt in La Voulte. We had­den een strak blauwe hemel en de zon in onze nek. Genoten! Zowel op de fiets als op die gezel­lige markt!

Bezoek aan het Château du Bousquet

Geschreven: dins­dag 27 mei 2014
Geschreven door Judith

Op steen­worp afs­tand van onze fam­i­liecamp­ing ligt het Château du Bous­quet. Een schit­terend kas­teel uit de 16e eeuw. Sinds 1994 is het eigen­dom van de gemeente en draagt het, terecht, een clas­si­fi­ceren voor ‚mon­u­ment historique’.

Vanocht­end gaf Julie er een rondlei­d­ing. Julie werkt bij het Office du Tourisme in La Voulte en namens het Office du Tourisme nam ze ons mee op pad!

Ent­hou­si­ast vertelde ze, eerst vanuit de tuin, over de geschiede­nis van dit mooie kas­teel. Daarna nam ze ons mee naar binnen.

Een mini-​excursie van circa een uur is het geweest. Erg leuk en vooral leerzaam!
10 juni en 24 juni 2014 komt ze weer. U kunt zich er al vast voor inschrijven.

Zwem­bad

Geschreven: vri­jdag 23 mei 2014
Geschreven door Judith

Ons zwem­bad ligt weer voor u klaar! Volledig gestyled met nieuwe stoe­len, gev­erfde vloer en kraakhelder water.
Ik zou u kun­nen schri­jven wat er alle­maal gedaan is om deze foto’s te kun­nen maken, maar dat doe ik niet. U begri­jpt het vast.

Wèl moeten Ineke en Ger­ard Harteveld en Tine en Rob van Dijk zeker genoemd worden.

Zon­der hen ston­den we niet waar we nu staan. Het is (zeker in deze tijd van het jaar) fan­tastisch om met zulke hulpen te mogen werken! Reuze bedankt voor jul­lie inzet en werk! We zijn er heel erg blij mee!

Veel liefs uit het Eyrieuxdal

Geschreven: don­derdag 13 maart 2014
Geschreven door Judith

Bij een herin­ner­ing aan een warme zom­erse vakantiedag hoort een bezoek aan een gezel­lig mark­tje waar de geuren van fruit je doen water­tanden. Het zien van de mooie kleuren van een groente– en fruitkraam maakt dat je spon­taan trek kri­jgt in een kistvol van die sap­pige perziken, die je daar ziet liggen. En waar­van iedereen weet dat, wan­neer je er een half doz­ijn van op hebt, het meestal tijd wordt voor een douche!

Van­daag reed ik door het dal van de Eyrieux (spreek uit: ‚eerieu’) naar La Voulte aan de Rhône. De weg die velen van u afleggen op zoek naar de super­markt Car­refour of Intermarché.

Links van mij zie ik de grote vlakken met perzik­boom­gaar­den. Het is maart, het vroege voor­jaar, en de bomen staan in bloei. Met haar paarsachtig roze gek­leurde jasje, in com­bi­natie met het blauw van de riv­ier, biedt de vallei een dromerige aan­blik. Schit­terend. Ik zou willen dat u het kon zien.

Ruim een eeuw gele­den deed de perzik in het dal zijn intrede. Begonnen in Saint Laurent-​du-​Pape, brei­dde deze cul­tuur zich na ver­loop van tijd uit tot Les Ollières. Door haar lig­ging dwars op het Rhônedal en met heuvels ron­dom, was het Eyrieux­dal beschut tegen de harde Mis­tral, maar ook tegen de hete wind uit het zuiden. Het dal bleek voor de perzik een ide­ale plek en er ontstond een bloeiende handel.

Al snel vond de Eyrieux­perzik ook zijn weg naar het chique Par­ijs, waar hij door zijn uit­stek­ende kwaliteit zeer gewild was. De hoofd­stad was een belan­grijke han­delspart­ner voor de boeren hier.

Nu delen de appels, peren, kersen en abrikozen ook mee in de han­del. En mocht u denken dat kiwi’s alleen uit Aus­tralië komen, dan kan ik u schri­jven dat u op loopaf­s­tand van de camp­ing de kiwigaar­den ziet liggen. Zij doen ook flink mee.

We liggen met onze camp­ing in een fruit­ige vallei. Een gegeven waar best het licht eens op mag schi­j­nen.
Op een goede oogst!

Wandelen

Geschreven: woens­dag 15 jan­u­ari 2014
Geschreven door Judith

Wij zijn het jaar 2014 sportief ges­tart! We zijn de afgelopen weken bezig geweest onze wan­del­tochten te her-​wandelen. Klop­pen de paden en de beschri­jvin­gen etc. nog wel?

De korte wan­delin­gen (die u bij aankomst op de camp­ing ont­vangt) zijn voor seizoen 2014 hele­maal veran­derd. We laten u weer wat nieuws zien in de prachtige omgev­ing van Camp­ing La Garenne!

Sta­giaires oplei­d­ing tot hovenier

Geschreven: zondag 15 decem­ber 2013
Geschreven door Judith

Sander ter Maat en Tim Nas, onze sta­giaires van de oplei­d­ing Hov­e­nier aan het AOC– Oost in Doet­inchem, hebben afgelopen okto­ber 2013 ons boven­ter­rein meer ‚lucht’ gegeven. Ze hebben de hoge coniferen, aan de rand van het hoofd­pad, ver­wi­jderd. Aan de rand van plaats 7 en plaats 8 zijn jonge Photinia’s (ook wel Red Robins genoemd) voor terug gepland.

Een mooi resul­taat, want veel plaat­sen hebben er meer (zon) licht voor terug gekre­gen, en enkele zelfs meer ruimte!

Nieuw tech­nis­chsys­teem voor zwembad

Geschreven: woens­dag 11 decem­ber 2013
Geschreven door Judith

Afgelopen zomer hebben wij helaas gecon­sta­teerd dat ons zwem­bad­wa­ter niet altijd even helder was.

Wij hebben dit prob­leem zeer serieus genomen en na het seizoen direct actie onder­nomen. Er is een bedrijf ingeschakeld om het prob­leem op te sporen. Gelukkig bleek het onschuldig te zijn.

Het prob­leem zat in het feit dat een fil­ter te veel poeder door liet. Dit poeder, ook wel diatomee genoemd, is totaal ongevaar­lijk voor mens (en dier). Diatomee wordt gebruikt om zwem­bad­wa­ter te filtreren.

Inmid­dels is het hele fil­ter­sys­teem ver­van­gen zodat we vol­gend jaar weer een kraakhelder bad hebben.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze laat­ste nieuwtjes.

Con­tact­gegevens Camp­ing La Garenne

franceOpen van 1 april tot 1 okto­ber 2018.

mailinfo@​campinglagarenne-​ardeche.​fr

phone0033 (0)4 75 62 24 62

house383 Mon­tée de La Garenne
07800 Saint Lau­rent du Pape
Ardèche France

N 44°4934″ — E 4°4544

SARL au cap­i­tal de 9.147,50€ — Siret 350 350 401 00013
RCS Aube­nas B 350 350 401 — N°TVA FR52 350 350 401